Aktualności

14.11.2017

Oferta realizacji zadania publicznego pn "Smaki wigilii w KGW Nidek"

Zgodnie z Rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy może na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania, złożona przez organizację oferta zostanie opublikowana na stronie internetowej, umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta realizacji zadania publicznego zostanie załączona poniżej z datą jej umieszczenia na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w tytule.

Uwagi należy zgłaszać:
1.osobiście: w Urzędzie Gminy Wieprz 34-122 Wieprz ul. Centralna 5, pok. nr 17
2.telefonicznie: 33 8755-123 wew. 29
3.na adres e-mail: bsmaza@wieprz.pl

Link do ogłoszeń na BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,m,273211,oferty-bezkonkursowe-w-trybie-uproszczonym.html

 


 

 2017-09-22

OGŁOSZENIE  O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Na podstawie uchwały nr XLVII/304/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wieprz ogłasza w dniu 22.09.2017r. rozpoczęcie konsultacji.
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Wieprz w Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie 22 września – 10 października 2017 r.
3. Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz www.wieprz.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz
4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:
a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.
5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: bsmaza@wieprz.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Wieprz 34-122 Wieprz ul. Centralna 5, w biurze zajmującym się organizacjami pozarządowymi, tel. 33/8755-118 wew. 29.

Pliki do pobrania: projekt uchwały

 

 


 

 

2017-05-15

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r.

link do ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1321715,wojt-gminy-wieprz-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-realizacj.html

 2017-05-15

 
Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r.

link do ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1321690,wojt-gminy-wieprz-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-realizacj.html

 


2017-02-01

 
Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2017 roku.

link do ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1286482,wojt-gminy-wieprz-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-dziedzinie-kultu.html

 


2016-12-01
Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

link do ogłoszenia:
http://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1264274,wojt-gminy-wieprz-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-wspieran.html


  


2016-12-01

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od 02.01.2017r. do 31.12.2017r., składanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

link do ogłoszenia:
http://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1264230,wojt-gminy-wieprz-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspiera.html

 

 

 


 

 

2016-05-16

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „Organizacja imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2016 roku.

link do konkursu: http://bip.malopolska.pl/ugwieprz/Article/get/id,1200080.html

 

 


 

2016-05-12

 
Wójtt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2016r. do 31.08.2016r.

link do konkursu: http://bip.malopolska.pl/ugwieprz/Article/get/id,1198876.html

 2016-05-12

 

 
Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2016r. do 31.08.2016r.
link do konkursu: http://bip.malopolska.pl/ugwieprz/Article/get/id,1198874.html

 

 


 

30.11.2015r. Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., składanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
https://bip.malopolska.pl/ugwieprz/Article/get/id,1142046.html

 

 


 

14.08.2015r.

Zgodnie z Rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy może na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania, złożona przez organizację oferta zostanie opublikowana
na stronie internetowej, umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferty realizacji zadania publicznego zostaną załączone poniżej z datą ich umieszczenia na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w tytule.

Uwagi należy zgłaszać:
1.osobiście: w Urzędzie Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217, pok. nr 17
2.telefonicznie: 33 8755-123 wew. 29
3.na adres e-mail: bsmaza@wieprz.pl

Link do ogłoszeń na BIP

 

 


 

 

25.05.2015r.

Zgodnie z Rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy może na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania, złożona przez organizację oferta zostanie opublikowana
na stronie internetowej, umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferty realizacji zadania publicznego zostaną załączone poniżej z datą ich umieszczenia na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w tytule.

Uwagi należy zgłaszać:
1.osobiście: w Urzędzie Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217, pok. nr 17
2.telefonicznie: 33 8755-123 wew. 29
3.na adres e-mail: bsmaza@wieprz.pl

Link do ogłoszeń na BIP

 

 


 

 

Zapraszamy aktywnie działające organizacje pozarządowe z terenu Małopolski do udziału w projekcie „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”
 
Działania projektu obejmują: 2 seminaria wyjazdowe, 4 szkolenia wyjazdowe oraz przystąpienie do sieci małopolskich organizacji pozarządowych w postaci Federacji.

Zapewniamy bezpłatnie:

  • uczestnictwo w 2 dniowych  wyjazdowych seminariach wypracowujących zasady funkcjonowania sieci NGO
  • uczestnictwo w 2 dniowych  wyjazdowych szkoleniach z zakresu:
  • klauzule społeczne,
  • konsultacje społeczne,
  • animacja współpracy NGO z administracją publiczną i projekty partnerskie,
  • zasady tworzenia oferty, procedury przeprowadzania konkursu ofert i realizacja zadań publicznych.
  • uczestnictwo w 2 dniowej  wyjazdowej konferencji zawiązującej sieć małopolskich NGO
  • nocleg i wyżywienie
  • dojazd


Przystąp do sieci małopolskich NGO!

Dokumenty rekrutacyjne (w załączeniu oraz dostępne na www.tozch.edu.pl – projekt „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”) należy przesłać  lub dostarczyć osobiście do 31 października 2014 roku do Biur projektu:

- dla subregionu zachodniego (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki) i sądeckiego (powiaty: sądecki, m. Nowy Sącz, limanowski, gorlicki):
    Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
    ul. J. Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów
    tel./ fax. 32-623-38-78
    email: tozch@tozch.edu.pl

Koordynator regionalny: Katarzyna Martyka

- dla subregionu południowego (powiaty: nowotarski, suski, tatrzański) i krakowskiego (powiaty: krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki):
    Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie
    ul. Rakowickiej 10b/10
    31-511 Kraków
    tel. 12-423-76-05
    fax.: 12-423-76-05 wew. 33
    email: biuro@fundacja.e-gap.pl

Koordynator regionalny: Katarzyna Maźnica

- dla subregionu tarnowskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski):
    Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
    ul. Wałowa 2, I p.
    33-100 Tarnów
    tel./fax. 14-656-28-00
    email: biuro@fundacjatarnowskiego.pl

Koordynator regionalny: Joanna Pikul


Pobierz dokumenty rekrutacyjne

 

 

 


 

 

12.06.2014r.
Zarządzeniem nr 40 z dnia 12.06.2014r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptował  rekomendację Komisji Konkursowej i wybrał złożone oferty przez: UKS Płomienie Wieprz i LKS Victoria Nidek złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej z zakresu „Organizacji imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych)” w 2014 roku.
Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie:
    
LKS Victoria Nidek    10 145,00 zł
UKS Płomienie Wieprz    4 855,00 zł

 

 
12.06.2014r.
Zarządzeniem nr 39 z dnia 12.06.2014r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptował rekomendację Komisji Konkursowej i wybrałofertę zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dziecii młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2014r. do 31.08.2014r.
Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych, 00/100).

 

12.06.2014r.
Zarządzeniem nr 38 z dnia 12.06.2014r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptował rekomendację Komisji Konkursowej i wybrał złożone oferty przez: 1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, 2. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz,
3. Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Gierałtowicezłożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieżyz terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2014r. do 31.08.2014r.
Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie:
1. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 7.712,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych, 00/100).
2. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Wieprz przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 3.305,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięć złotych, 00/100).          
3. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Pogórze” Gierałtowice przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 1.983,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote, 00/100).

 

 

 

 


 

 

15.05.2014r.

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „Organizacja imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2014 roku.

Czytaj dalej

 

 


 

 

14.05.2014r.

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2014r. do 31.08.2014r.

Czytaj dalej

 

 


 

 

14.05.2014r.

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2014r. do 31.08.2014r.

Czytaj dalej

 

 


 

 

31.12.2013r.


Wójt Gminy Wieprz zaakceptował rekomendację Komisji Konkursowej i wybrał ofertę zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. oraz od 01.08.2014r. do 31.12.2014r. Całkowity łączny koszt realizacji zadania nie przekroczy kwoty 99.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, 00/100) i jest zależny od frekwencji uczestników.

 
31.12.2013r.

Wójt Gminy Wieprz zaakceptował rekomendację Komisji Konkursowej i wybrał ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu 424, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień  i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100).

 

 

 


 

 

6.12.2013r.

 

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. oraz od 01.08.2014r. do 31.12.2014r.

Pobierz

 

 


 

03.12.2013r.


Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień  i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

 

 


 

18.11.2013r.

Wójt Gminy Wieprz zaakceptował rekomendację Komisji Konkursowej i wybrał ofertę złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.12.2013r. do 31.12.2013r. zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu 424  - przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 9.909,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych, 00/100).

 


 

OGŁOSZENIE  O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
Na podstawie uchwały nr XLVII/304/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wójt Gminy Wieprz ogłasza w dniu 5 listopada 2013 r. rozpoczęcie konsultacji
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Wieprz w Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie 5 listopada – 19 listopada 2013 r.
3. Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz www.wieprz.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz
4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:
a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.
5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: bsmaza@wieprz.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217, w biurze zajmującym się organizacjami pozarządowymi, tel. 33/8755-118 wew. 29.

Pliki do pobrania:
Projekt uchwały

 

 


 

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.12.2013r. do 31.12.2013r.

Pobierz

 

 


 

11.06.2013
Wójt Gminy Wieprz zaakceptował rekomendację Komisji Konkursowej i wybrał oferty złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych)” w 2013 roku zgłoszone przez:
-    LKS Victoria Nidek - przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 8.800,00 zł.,
-    UKS Płomienie Wieprz - przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 5.720,00 zł

 


 

 

06.06.2013


Wójt Gminy Wieprz zaakceptował rekomendację Komisji Konkursowej i wybrał ofertę złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2013r. do 31.08.2013r. zgłoszoną przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Wszystkich Świętych w Wieprzu - przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 23.000,00 zł. (słownie: dwanaście trzy tysiące złotych),

 

 


 

 

06.06.2013


Wójt Gminy Wieprz zaakceptował rekomendację Komisji Konkursowej i wybrał oferty złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2013r. do 31.08.2013r.,
zgłoszone przez:
1.  Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu -przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 3.863 zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt  trzy złote, 00/100).
2.  Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz - przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 3.137 zł (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści siedem złotych, 00/100)

 

 


 

 

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych)” w 2013 r.
Oferty należy skłądać w terminie do dnia 10 czerwca 2013 roku

Pobierz

 


 

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2013r. do 31.08.2013 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 29 maja 2013 roku

Pobierz

 


 

 

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 01.07.2013r. do 31.08.2013r
Oferty należy skłądać w terminie do dnia 29 maja 2013 roku

Pobierz

 

 


 

16.04.2013r.

Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania w zakresie opieki społecznej pod nazwą: ,,Przygotowywanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie ul. 1 Maja 11 gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić w okresie od 17.04.2013r. do 15.07.2013r” zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale XIX/182/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawia zlecić Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny w Wadowicach z siedzibą w 34-100 Wadowice ul. Mickiewicza 33a realizację w/w zadania.

 

 


 

 

W dniu 05.04.2013r. została złożona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym - Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim - Dom Zakonny w Wadowicach (do pobrania w formie PDF). – nazwa zadania: Przygotowywanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie ul. 1 Maja 11 gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Wszelkie uwagi dotyczące ofert można zgłaszać do dnia 15 kwietnia 2013r. osobiście: w Urzędzie Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217, pok. nr 17, telefonicznie: 33 8755-123 wew. 29 na adres e-mail: bsmaza@wieprz.pl

Pobierz ofertę

 

 


 

 

3.04.2013r.

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok

Sprawozdanie z realizacji 2012

 

 


 


29.03.2013r.

Zarządzeniem nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 30 listopada 2013r.). Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 30 listopada 2013r.).
Wybór oferty Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu podyktowany został spełnieniem kryteriów formalno-prawnych oraz merytorycznych zamieszczonych w Regulaminie Konkursu, a także przedstawionym i udokumentowanym zaangażowaniem w pomoc społeczną na terenie Gminy Wieprz.
Całkowity łączny koszt realizacji zadania nie przekroczy kwoty 55.500 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych, 00/100) i jest zależny od frekwencji uczestników.

 

 


 


15.02.2013r.

Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Organizacja warsztatów modelarskich na terenie Gminy Wieprz w okresie od 04.03.2013r. do 28.05.2013r.", zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale nr XIX/182/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawia zlecić Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu  realizację w/w zadania.
Na realizacje zadania publicznego udziela się dotacji celowej w kwocie 4.997,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, 00/100).
Realizacja zadania publicznego nastąpi zgodnie z ofertą złożoną w dniu 04.02.2013r. i podaną do publicznej wiadomości zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 


 


07.02.2013r.

Złożono ofertę organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja" - oferta z dnia 4.02.2013r.; pod nazwą ,,Organizacja warsztatów modelarskich na terenie Gminy Wieprz w okresie od 04.03.2013r. do 28.05.2013r."
Wszelkie uwagi dotyczące ofert można zgłaszać do dnia 14 lutego 2013r. na adres e-mail:bsmaza@wieprz.pl

 

 


 

 

04.02.2013r.

Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą ,,Filcem malowane - organizowanie warsztatów zdobienia tkanin techniką nunofilc dla kobiet z terenu Gminy Wieprz", zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale XIX/182/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawia zlecić Stowarzyszeniu Gospodyń Gminy Wieprz z siedzibą w Gierałtowiczkach 14  realizację w/w zadania.
Na realizację zadania publicznego udziela się dotacji celowej w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100).
Realizacja zadania publicznego nastąpi zgodnie z ofertą złożoną w dniu 24 stycznia 2013r. i podaną do publicznej wiadomości zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 


 


24.01.2013r.

Złożono ofertę organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Wieprz Gierałtowiczki 14 34-122 Wieprz - oferta z dnia 24.01.2013r.; pod nazwą ,,Filcem malowane - organizowanie warsztatów zdobienia tkanin techniką nunofilc dla kobiet z terenu Gminy Wieprz"
Wszelkie uwagi dotyczące ofert można zgłaszać do dnia 01 lutego 2013r. na adres e-mail:bsmaza@wieprz.pl

 

 


 

23.10.2012r.

Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą ,,Organizacja warsztatów modelarskich na terenie Gminy Wieprz", zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XI/88/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawia zlecić Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu  realizację w/w zadania.

Na realizacje zadania publicznego udziela się dotacji celowej w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

Realizacja zadania publicznego nastąpi zgodnie z ofertą złożoną w dniu 15 października 2012r. i podaną do publicznej wiadomości zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 


 

23.10.2012r.

Wójt Gminy Wieprz uznając celowość realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą ,,Organizowanie warsztatów podstaw sztuki kulinarnej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Nidek", zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XI/88/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawia zlecić Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu  realizację w/w zadania.

Na realizacje zadania publicznego udziela się dotacji celowej w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

Realizacja zadania publicznego nastąpi zgodnie z ofertą złożoną w dniu 15 października 2012r. i podaną do publicznej wiadomości zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 


 

15.10.2012r.

Złożono oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym):

1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom Nadzieja  - "Organizowanie warsztatów podstaw sztuki kulinarnej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Nidek" - oferta z dnia 15.10.2012r. (do pobrania w formie PDF)

2. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom Nadzieja  - "Organizacja warsztatów modelarskich na terenie Gminy Wieprz" - oferta z dnia 15.10.2012r. (do pobrania w formie PDF)

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących ofert do dnia 22.10.2012 r. na adres e-mail:bsmaza@wieprz.pl

 

 


 

9.10.2012r.

OGŁOSZENIE  O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
Na podstawie uchwały nr XLVII/304/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wójt Gminy Wieprz ogłasza w dniu 9 października 2012 r. rozpoczęcie konsultacji
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Wieprz w Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2. Konsultacje będą przeprowadzane w terminie 2 października – 16 października 2012 r.
3. Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz www.wieprz.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz
4. Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe winny zawierać następujące informacje:
a) nazwę podmiotu zgłaszającego
b) osobę do kontaktu
c) telefon, e-mail lub adres pocztowy
d) propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem.
5. Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: bsmaza@wieprz.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Wieprz 34-122 Wieprz 217, w biurze zajmującym się organizacjami pozarządowymi, tel. 33/8755-118 wew. 29.

Pliki do pobrania:
Projekt uchwały


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.089745998382568