Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Gmina

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Gmina Wieprz położona jest w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. Obszar gminy rozciąga się w obrębie Pogórza Śląskiego, ograniczonego od północy Kotliną Oświęcimską. Całą jej powierzchnię odwadniają dwa większe potoki należące do zlewni rzeki Skawy tj. Wieprzówka wraz z dopływem Frydrychówką. Rzeźba terenu jest falista, pagórkowata, przechodząca ku południu w wysoką, pagórkowatą. Północną część gminy zajmują głównie stawy, a wzdłuż rzek rozwinął się system taras rzecznych. Przez jej teren przebiega pieszy, letni szlak turystyczny z Głębowic przez Gierałtowiczki i Gierałtowice do Przybradza. Gmina Wieprz ma bogatą przeszłość osadniczą. Znajduje się tutaj szereg zabytków architektonicznych takich jak kościoły, zespoły pałacowo – parkowe i przydrożne kapliczki. Gmina ma przede wszystkim charakter rolniczy - 90% użytków rolnych jest w posiadaniu indywidualnych gospodarstw rolnych nastawionych na hodowlę trzody chlewnej i bydła mlecznego. Działalność gospodarczą prowadzi około 400 podmiotów.
 
Z KART HISTORII

Pradziejowy okres kolonizacyjny terenów obecnej gminy skupiał się głównie w obrębie doliny największej miejscowej rzeki – Wieprzówki. Najintensywniejsze zasiedlenie tego obszaru miało miejsce w epoce kamienia, a późniejsze ślady penetracji człowieka są znikome ze względu na brak lub zatarcie źródeł archeologicznych. Z tego względu nie można wysunąć pewnego wniosku o ciągłości osadnictwa od pradziejów do czasów wczesnego średniowiecza. We wczesnym średniowieczu omawiany teren należał do państwa Wiślan i wraz z innymi pozostawał pod wpływami politycznymi państwa Wielkomorawskiego. W połowie X w. znajdował się pod panowaniem czeskim, aby wreszcie zostać przyłączonym przez Mieszka I do rozwijającego się Państwa Polskiego. Pierwsze wzmianki pisane dotyczące Gminy Wieprz datuje się na 1318 rok i dotyczą wsi Wieprz określonej wówczas jako „villas militaris” – wieś obronna.


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.056374073028564