Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Zawiadomienie XXXI Sesja Rady Gminy Wieprz

Administrator - 06.11.2017 14:18

Zawiadomienie XXXI Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wieprz.Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXX Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, na terenie Gmin: Budzów, Bystra Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Wadowice, Wieprz, Spytkowice, Zawoja oraz Miasta Jordanów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do Klastra Andrychowska Energia Beskidu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2018- 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji   Urządzeń Wodociągowych na lata 2018 - 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XX/155/2016 Rady Gminy Wieprz
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 18.12.2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
18. Wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na  interpelacje.
20. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

  Pobierz projekty uchwał


Ilość wyświetleń: 978


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.057660818099976