Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz (Sesja Budżetowa) – 20 grudnia 2017 roku

Administrator - 29.12.2017 12:32

XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz (Sesja Budżetowa) – 20 grudnia 2017 roku

W dniu 20 grudnia 2017 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy. Pierwszym tematem obrad była uchwała dotycząca zmian do budżetu gminy w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu gminy otrzymanej subwencji wyrównawczej w kwocie 165.242,00 zł., co Radni uchwalili 14 głosami „za”. W punkcie 8 sesji podjęty został główny temat sesji tj. budżet Gminy Wieprz na rok 2018, który to przyjęty został jednomyślnie 14 głosami „za”, w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.W roku 2018 dochody Gminy wynosić będą 48.087.041,00 zł, wydatki zaś 48.958.215,00 zł. Głównymi wydatkami w przyszłorocznym budżecie będzie: 2.667.402,00 zł na Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie, 1.232.000,00 zł na transport i łączność (w tym 1.132.000,00 zł na drogi gminne oraz 100.00,00zł na drogi powiatowe) 741.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwach, 400.000,00 zł na przebudowę dachu WDK Frydrychowice i remizy OSP Frydrychowice, 350.000,00 zł na budowę zbiornika na wodę na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowicach, 200.000,00 zł na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 120.749,00 zł na budowę sceny koncertowej w Wieprzu, 50.000,00 zł na wymianę pokrycia dachu remizy OSP Gierałtowice, 50.000,00 zł na termomodernizację budynku Żłobka we Frydrychowicach. Ze względu na zaplanowane inwestycje na najbliższe lata w kolejnym punkcie sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

W celu dostosowania obowiązujących aktów prawa miejscowego do aktualnego stanu prawnego konieczne było podjęcie uchwał: 1) zmieniającej uchwałę nr XXXVI/141/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, 2) zmieniającej uchwałę nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Wieprz z 13 listopada 2017r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.

W punkcie 9c uchwałą nr XXXIII/281/2017 Rada Gminy Wieprz wyraziła zgodę na nabycie tytułem nieodpłatnym przez Gminę Wieprz nieruchomości gruntowej, obrębu Gierałtowice, złożonej z działki o numerze ewidencyjnej: 1167/1 o powierzchni 0,2155 ha na potrzeby budowy parkingu w miejscowości Gierałtowice.

Na zakończenie radni przyjęli pięć tekstów jednolitych do uchwał: 1) XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty, 2) XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 3) XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 roku r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz, 4) XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza, 5) XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.


Ilość wyświetleń: 788


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.072619915008545