Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Administrator - 21.03.2018 14:40

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XXXV/328/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, jak również w związku z Uchwałą Nr V/38/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniającą uchwałę Nr XXXV/328/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planu jest obszar gminy Wieprz w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu w miejscowości Wieprz określonego w załączniku graficznym do wymienionej wyżej Uchwały Nr V/38/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji planu.

 

Projekt planu udostępniony będzie w dniach od 29 marca 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz w pok. nr 3, w godzinach od 9.00 do 11.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz, o godz. 10.00.

 

Uwagi i wnioski do projektu planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Wieprz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2018 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2018 r.

 

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wieprz.

 

 

Wójt Gminy Wieprz

 


Ilość wyświetleń: 636


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.060209989547729