Ankieta

Brak aktywnych sond

Kontakt

Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Telefon: 33 875-51-18
e-mail: sekretariat@wieprz.pl
NIP: 551-11-23-841
REGON:
000550835

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Administrator - 30.03.2018 10:14

Wójt Gminy Wieprz uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1; art. 269 ust 2; art. 272 ust. 22; art. 298 ust.2  ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:a)    właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b)    posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c)    użytkownikami wieczystymi gruntów,
d)  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,


- które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za usługę wodną, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.
Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego, proszę osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę zlokalizowaną na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, w co najmniej 70%, o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Wieprz w terminie do 15 kwietnia 2018r., dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie.

Oświadczenie należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wieprz, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz.

Na podstawie ww. przepisów, na przełomie marca i kwietnia do zidentyfikowanych uprzednio podmiotów zostaną wysłane pierwsze Informacje w sprawie wymiaru opłaty za usługi wodne (za I kwartał 2018 r.).


Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Wieprzu w pok. nr 3 /na parterze/ oraz pod nr tel. 33/875-51-23 wew. 33. Pracownikiem odpowiedzialnym za udzielanie wyjaśnień jest Pan Paweł Smaza.

 

Wójt Gminy Wieprz

/-/ Małgorzata Chrapek

 

Pobierz oświadczenie


Ilość wyświetleń: 986


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.075138092041016