Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Współpraca z NGO - aktualności


Aktualności


21.09.2020r.

Uznając celowość realizacji zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą: WARSZTATY ARTYSTYCZNE I KULINARNE – KGW GMINA WIEPRZ, realizowanego w okresie od 15.10.2020r. do 30.11.2020r. Wójt Gminy Wieprz zarządzeniem nr 65/2020 z dnia 21.09.2020r. postanawiła zlecić Stowarzyszeniu Gospodyń Gminy Wieprz z siedzibą w 34-122 Gierałtowiczki ul. Pogodna 35 realizację w/w zadania.

----------------------------------------------------------

21.09.2020


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI - projekt uchwały Rady Gminy Wieprz w spr. Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
link do ogłoszenia: https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,1818600,ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-projekt-uchwaly-rady-gminy-wieprz-w-spr-rocznego-programu-wspol.html

----------------------------------------------------------

09.09.2020r.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a. [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu] ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W załączeniu oferta

----------------------------------------------------------
2020-03-13

Zarządzeniem nr 28/2020 Wójta Gminy Wieprz z dnia 13 marca 2020r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2022r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2022r. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych, 00/100), przy czym w 2020 roku – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100), w 2021 roku – 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych, 00/100), w 2022 roku – 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych, 00/100)

----------------------------------------------------------

2020-02-14

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior+” w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w okresie od 01.04.2020r. do 31.12.2022r. 2020-03-04

Szczegóły w BIP

----------------------------------------------------------

2020-02-14

W związku ze złożoną ofertą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Wieprz zarządzeniem z dnia 13.02.2020r. zleciła realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod tytułem „BĄDŹMY RAZEM – WALENTYNKI I DZIEŃ KOBIET”w dniach od 14.02.2020 do 08.03.2020r. zgodnie z ofertą złożoną w dniu 03.02.2020r. przez STOWARZYSZENIU ZWYKŁEMU PODAJ RĘKĘ I NIEŚ NADZIEJĘ HASŁO: MYŚLĘ TRZEŹWO-ŻYJĘ ZDROWO z siedzibą: 34-122 Wieprz ul. Nidecka 16. Na realizację zadania publicznego udzielono dotacji celowej w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100)


----------------------------------------------------------

2020-01-31

Zarządzeniem nr 10/2020 Wójta Gminy Wieprz z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie: wyboru oferty w związku otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2020 roku. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała oferty złożone przez:

1.UKS Płomienie Wieprz

2.LKS Victoria Nidek

3.Małopolski Klub Karate

złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2020 roku.

Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie:

UKS Płomienie Wieprz 4727,00 zł

LKS Victoria Nidek – 8970 zł

Małopolski Klub Karate – 4303,00 zł

----------------------------------------------------------

2020-01-07

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2020 roku.

Szczegóły w BIP

------------------------------------------------------

2019-12-31

Zarządzeniem nr 122/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 100.000,00 zł

------------------------------------------------------

2019-12-30

Zarządzeniem nr 120/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020r. w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu „Senior + na terenie Gminy Wieprz w 2020 roku”. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020r. w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu „Senior + na terenie Gminy Wieprz w 2020 roku”. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 68.000,00 zł

-------------------------------------------------------------

2019-12-10

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień i promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Szczegóły w BIP

-------------------------------------------------------------

2019-12-04

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020r. w zakresie wspierania działań z zakresu opieki społecznej pn. „Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie Gminy Wieprz w 2020 roku”, składanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegóły w BIP

------------------------------------------------------

2019-11-08

Zarządzeniem nr 96/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 08 listopada 2019r. w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior+” w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w 2020 roku. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała ofertę zgłoszoną przez: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ul. Wadowicka 4, złożoną na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego w ramach projektu polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior+” w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w 2020 roku. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 400.000,00 zł

----------------------------------------------

2019-10-11

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach projektu polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior+” w Wieprzu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w 2020 roku.

Szczegóły w BIP

--------------------------------------------------------

2019-06-10

Zarządzeniem nr 45/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie: wyboru ofert w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r. Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała złożone oferty zgłoszone przez:

1. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz,

2. Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Gierałtowice

3. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu,

złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r.

1. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Wieprz przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 2.672,00 zł

2. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Pogórze” Gierałtowice przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 1.442,00 zł

3. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 3.886,00 zł

--------------------------------------------------------

2019-06-10

Zarządzeniem nr 46/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 10 czerwca 2019r.w sprawie: wyboru oferty w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r.

Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała złożone oferty przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu oraz Parafię Rzymskokatolicką w Wieprzu pw. Wszystkich Świętych złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r.

1. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 10.170,00 zł

2. Parafii Rzymskokatolickiej w Wieprzu pw. Wszystkich Świętych przyznano z budżetu Gminy Wieprz dotację na realizację zadania w kwocie 16.830,00 zł.

----------------------------------------------------------------------

2019-05-13

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r.

Szczegóły w BIP

----------------------------------------------------------------------

2019-05-13

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu organizacji wyjazdowego, krajowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz w okresie od 22.06.2019r. do 31.08.2019r.

Szczegóły w BIP

-----------------------------------------------------------------------

2019-01-31

Zarządzeniem nr 14/2019 Wójta Gminy Wieprz z dnia 31 stycznia 2019r.w sprawie: wyboru oferty w związku otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2019 roku Wójt Gminy Wieprz zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej i wybrała złożone oferty przez:

1.UKS Płomienie Wieprz

2.LKS Victoria Nidek

3.UKS Adrenalina Frydrychowice

4.Małopolski Klub Karate

złożone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej z zakresu „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2019 roku.

Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie:

UKS Płomienie Wieprz 4264,00 zł

LKS Victoria Nidek – 5736 zł

UKS Adrenalina Frydrychowice – 3566,00 zł

Małopolski Klub Karate – 4434,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------

2019-01-07

Wójt Gminy Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „Organizacja zajęć i imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) w 2019 roku.

Szczegóły w BIP


Copyright © 2020 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski