Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie XLIII Sesja Rady Gminy Wieprz
09.03.2023

Zawiadomienie XLIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 13 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XLII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Wadowickiemu na realizację zadania pn."Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. Św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę pawilonu "E" o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem".
6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu
w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej na terenie sołectwa Nidek.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wieprz na lata 2023-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/328/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych za pomocą przyczepy asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Wieprz.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/257/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2022- 2024.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/258/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu na lata 2022-2024”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2023r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wieprz.
17. Utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła
PDFPobierz projekty uchwał