Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W skład Komisji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Wieprzu wchodzą:

 • Adam Rusinek – przewodniczący
 • Małgorzata Komendera – sekretarz
 • Małgorzata Gwoździewicz – członek komisji
 • Dorota Cinal – członek komisji
 • Barbara Herma – członek komisji
 • Adam Polak– członek komisji
 • Władysław Kasperek– członek komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Wieprz działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.). Zakres zadań oraz funkcjonowanie komisji reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. GKRPA jest organem opiniującym, inicjującym i nadzorującym gminne programy profilaktyczne. Odpowiada również za opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , a także kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach swoich działań GKRPA jest zobowiązana podejmować czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.


Jak to działa?
Warunkiem uruchomienia procedury jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu i chociażby jedna z poniższych przesłanek zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • rozpad życia rodzinnego
 • demoralizacja małoletnich
 • uchylanie się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego

Wniosek od Komisji może skierować przedstawiciel instytucji społecznej (GOPS-u, Policji, szkoły, prokuratury, Koalicji ds. Przemocy) oraz każda osoba zaniepokojona sytuacją związaną z nadużywaniem alkoholu przez daną osobę. Pismo nie może być anonimowe, a informacje zawarte w nim muszą być zgodne z rzeczywistością i zawierać wszystkie fakty, które stanowią przesłanki do wszczęcia procedury. We wniosku oprócz danych personalnych osoby której wniosek dotyczy należy opisać styl picia osoby z problemem alkoholowym i jego negatywny wpływ na rodzinę i otoczenie (np. problemy zawodowe, społeczne, skutki zdrowotne). Do wniosku można dołączyć inne dokumenty, które będą potwierdzały opisaną sytuację (np. rachunek z Izby Wytrzeźwień, opinię psychologa szkolnego, zdjęcia). W piśmie można podać dane innych osób, które będą mogły i chciały udzielić dodatkowych informacji obrazujących problem alkoholowy danej osoby. Wniosek składa się do gminnej komisji właściwej według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której to postępowanie dotyczy. Wniosek można składać również na dziennik podawczy do Urzędu Gminy lub w Punkcie Konsultacyjnym. Pracownicy Punktu udzielają pomocy w zredagowaniu wniosku.

Pobierz wzór pisma

Komisja zbiera się raz w miesiącu, by rozpatrzyć wnioski i monitorować toczące się sprawy. W przypadku podejrzenia problemu alkoholowego, motywuje daną osobę do podjęcia kroków zmierzających do rozpoczęcia leczenia odwykowego, udziela stosownych informacji i wskazówek. W razie braku współpracy, komisja kieruje daną osobę na badanie w przedmiocie uzależnienia do biegłych sądowych. Sporządzona i zebrana dokumentacja (wniosek, protokoły i opinia biegłych) zostają skierowana do Sądu Rejonowego. Osoba składająca wniosek o wszczęcie procedury nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów, również sądowych.

Biegli sądowi w osobie lekarza psychiatry oraz psychologa/specjalisty psychoterapii uzależnień podczas jednorazowego badania psychiatrycznego i psychologicznego oraz w oparciu o dostarczoną dokumentację badają osobę pod kątem uzależnienia i wydają opinie w przedmiocie uzależnienia. Ma ona służyć sądowi za podstawę do ewentualnego orzeczenia obowiązku poddania się przez tą osobę leczeniu odwykowemu. Koszty badania pokrywa Gminna Komisja.

Sąd Rejonowy przeprowadza rozprawę i wydaje postanowienie. Opiera się na opinii biegłych. Jeśli osoba nie stawiła się uprzednio na badanie do biegłych wówczas Sąd zarządza poddanie się tej osoby odpowiednim badaniom. Może również zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego. Sąd może skierować na leczenie do poradni (leczenie niestacjonarne) lub do zamkniętej placówki odwykowej (leczenie stacjonarne). Może też zarządzić skierowanie tej osoby na obserwacje w zakładzie leczniczym. Obowiązek poddania się leczeniu trwa nie dłużej niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora. Od postanowienia Sądu Rejonowego uczestnikom postępowania przysługuję prawo do wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji – sądu okręgowego. W czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Sąd może, na wniosek kuratora lub po zasięgnięciu opinii placówki odwykowej, bądź na wniosek placówki, zmienić postępowanie w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego.

Osoba uzależniona to człowiek chory, który wymaga pomocy, wsparcia i leczenia. Cechą choroby alkoholowej jest brak krytycyzmu wobec siebie i minimalizowanie problemu. To bliscy najczęściej dostrzegają, że coś złego się dzieje i próbują pomóc. Namawiają, grożą i walczą, bo zależy im na tej osobie, bo ją kochają, szanują, bo jest dla nich ważna…. Gdy próby dobrowolnego poddania się leczeniu zawodzą jedyną możliwością jest skierowanie wniosku do Gminnej Komisji. Decyzja o napisaniu wniosku do Gminnej Komisji w sprawie osoby bliskiej jest bardzo trudna. Często jest traktowana jak ostateczność. Osoba składająca wniosek musi przełamać wewnętrzny opór, poczucie wstydu, strachu. Dużym błędem jest myślenie, że: „wszystko z czasem się rozwiąże”, „że będzie lepiej”, „że są to sprawy rodzinne”, „że leczenie nic nie daje”, „że i tak wszyscy po leczeniu piją”. Bierność powoduje dalszy rozkład rodziny i coraz to większe współuzależnienie jej członków. Wszyscy cierpią, z biegiem czasu tracąc nadzieję na poprawę sytuacji. Bardzo rzadko zdarza się, że alkoholik sam przestaje pić. Nawet gdy przestaje pić - nie pracuje nad sobą i tkwi w kręgu nawykowych, toksycznych zachowań, a relacje w rodzinie nie ulegają poprawie. Dlatego tak ważne jest podjęcie decyzji o szukaniu profesjonalnej pomocy. W Punkcie Konsultacyjnym oferowana jest fachowa pomoc i wsparcie zarówno osobom uzależnionym jak i ich bliskim. Rozmowa z profesjonalistą może pomóc podjąć odpowiednie kroki, rozwiać wątpliwości i niepewności oraz rozpocząć etap dobrych zmian w swoim życiu.

Telefon Punktu: 33-8755-317

E-mail: kontakt@punktkonsultacyjny.wieprz.pl

Informacji związanych z działalnością Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Wieprz może udzielić również Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Małgorzata Komendera.