Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
30.04.2024

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy   działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.)   podaje do publicznej wiadomości   W Y K A Z   nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:   Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z202...

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. nastąpi w trybie bezprzetargowym:

Nieruchomość z gminnego zasobu:

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, o łącznej powierzchni 0,0376 ha, położonej w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00056987/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, składającą się z niezabudowanej  porośniętej drzewostanem leśnym działki gruntu o nr ewid.: 151/17 o pow. 0,0376 ha.

Według ewidencji gruntów  działka 151/17 sklasyfikowana jest jako R IVagrunty orne klasy IVa.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Zbycie nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka gruntowa o nr ewid. 151/17 o pow. 0,0376 ha położona w miejscowości Przybradz, gmina Wieprz, powiat wadowicki jest niezabudowana i nieogrodzona. Działka ma kształt trójkąta szerokości maksymalnej  ok. 14 m. Położona jest w terenie pofalowanym, w części zachodniej jest oskarpowana, w pozostałej części stanowi teren podmokły. Jest w części zakrzaczona porośnięta drzewami – samosiejkami, drewno bez wartości użytkowej. Do działki brak jest istniejącego dojazdu.   W najbliższym otoczeniu znajdują się pojedyncze zabudowania mieszkalne oraz grunty niezabudowane – łąki, zadrzewienia oraz nieużytki (tereny podmokłe). Zwarta zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 650 m – przy ul. Szkolnej lub około 900 m przy ul. Głównej.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz 6845 z dnia 06.11.2020),  zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz 5135 z dnia 25.07.2022) działka 151/17 objęta jest w terenach oznaczonych symbolem: 5R/ZL.37  o ustaleniach: tereny rolne z możliwością zalesień. Ponadto w granicach działki znajdują się osuwiska nieaktywne oraz obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Wartość rynkowa  prawa własności do działki 151/17o pow. 0,0376 ha wynosi:

700,00 złotych netto, 700,00 złotych brutto

Słownie brutto: siedemset złotych 00/100

Sprzedaż działki 151/17 jest zwolniona  z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm./.

Nieruchomość zamienna:

Część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Andrychówo łącznej powierzchni 0,0041 ha, położona w Gminie Wieprz, obrębie Przybradz, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00065876/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, składającą się z działki gruntu o nr ewid.: 1065/1 o pow. 0,0041 ha.

Według ewidencji gruntów działka 1065/1 sklasyfikowana jest jako: Ls – lasy.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowa działka nr 1065/1 o pow. 0,0041 ha, położona w miejscowości Przybradz, gmina Wieprz, powiat wadowicki jest niezabudowana i nieogrodzona. Działka ma kształt trójkąta szerokości maksymalnej  ok. 10 m. Położona jest w terenie pofalowanym, o lekkim spadku w kierunku południowym. Stanowi fragment istniejącej drogi dojazdowej – częściowo o nawierzchni żwirowej, częściowo utwardzonej, wraz z utwardzonym żwirowym poboczem.  Działka przylega do istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej – ul. Akacjowej. W najbliższym otoczeniu znajdują się pojedyncze zabudowania mieszkalne oraz grunty niezabudowane – łąki, zadrzewienia oraz nieużytki (tereny podmokłe).

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz 6845 z dnia 06.11.2020),  zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz 5135 z dnia 25.07.2022) działka 1065/1 objęta jest w terenach oznaczonych symbolem: 5KDZ.2  o ustaleniach: tereny dróg publicznych klasy drogi  zbiorczej oraz 5KDD.3 o ustaleniach: tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej. Ponadto w granicach działki znajdują się obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Wartość rynkowa  prawa własności do działki  nr1065/1 o pow. 0,0041 ha wynosi:

700,00 złotych netto, 861,00 złotych brutto

Słownie brutto: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz      w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 30.04.2024 r. do dnia 21.05.2024 r., w BIP –Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,  ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. 33 87-55-118 wew. 16.