Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
21.05.2024

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. nastąpi w trybie bezprzetargowym:

 Nieruchomość z gminnego zasobu:

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Frydrychowice, składającej się z niezabudowanej działki gruntu o nr ewid.: 3372/2 o pow. 0,0067 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00090476/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka 3372/2 sklasyfikowana jest jako drdrogi.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zbycie nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka gruntowa o nr ewid. 3372/2 o pow. 0,0067 ha położona jest w miejscowości Frydrychowice w odległości około 8 km od centrum gminy Wieprz i około 11 km od centrum Wadowic (miasta powiatowego). Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną  o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Teren działki płaski o nieregularnym kształcie. Stanowi fragment terenu zielonego przy działce prywatnej.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz. 6845 z dnia 06.11.2020),  zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz. 5135 z dnia 25.07.2022) działka 3372/2 objęta jest w terenach oznaczonych symbolem: 1.KDD.13  o ustaleniach: tereny dróg publicznych klasy drogi  dojazdowej.

 

Wartość rynkowa  prawa własności do działki 3372/2wynosi:

3.577,00 złotych netto, 4.399,71 złotych brutto

Słownie brutto: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 71/100

 

 Nieruchomość zamienna:

Część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położona  w Gminie Wieprz, obręb Frydrychowice, o łącznej powierzchni 0,0025 ha, składającej się z działki    o nr ewid. 2980/15 o pow. 0,0025 ha, niezabudowana, zajęta pod drogę gminną G000055 Frydrychowice – Na Komenderę, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00018239/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów działka 2980/15 sklasyfikowana jest jako: PsIV – Pastwiska trwałe klasy IV.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowa działka nr 2980/15 o pow. 0,0025 ha, położona jest w miejscowości Frydrychowice w odległości około 8 km od centrum gminy Wieprz i około 11 km od centrum Wadowic (miasta powiatowego). Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną  o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Teren działki płaski o nieregularnym kształcie. Stanowi fragment drogi o nawierzchni gruntowej utwardzonej.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz. 6845 z dnia 06.11.2020),  zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz. 5135 z dnia 25.07.2022) działka 2980/15 objęta jest w terenach oznaczonych symbolem: 1.KDD.13  o ustaleniach: tereny dróg publicznych klasy drogi  dojazdowej.

Wartość rynkowa  prawa własności do działki  nr2980/15wynosi:

1.335,00 złotych brutto.  

Słownie brutto: jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć złotych 00/100

 W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz      w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 21.05.2024 r. do dnia 11.06.2024  r.,      w BIP –Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,  ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. 33 87-55-118 wew. 16.