Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Korpus wsparcia seniorów na rok 2024
22.05.2024

Korpus wsparcia seniorów na rok 2024

W 2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu również jest realizatorem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II

Głównym celem programu jest:

Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Wieprz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował zakup kolejnych opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi i przekaże je seniorom, a także zapewnienie usługi wsparcia do opieki na odległość u osób, którym opaski zostały zakupione w poprzedniej edycji programu, którzy spełniają kryteria zawarte w programie.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

 

Adresaci programu:
Kryteria warunkujące udział w Programie:

  • zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Wieprz
  • wiek powyżej 60 roku życia
  • status osoby niesamodzielnej (osoba niesamodzielna, co oznacza niemożliwość wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego)

Rekrutacja do udziału w programie ruszyła od 16.05.2024r. i prowadzona będzie w sposób ciągły. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu osobiście (ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz) lub telefonicznie (tel. 33 8755 415) lub na stronie internetowej GOPS Wieprz (http://gopswieprz.pl/).

 

Okres realizacji programu– od maja do grudnia 2024


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2024r.: 16 926 zł

/słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych/

 

Źródło finansowania: Dotacja celowa budżetu państwa.