Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia
29.05.2024

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Przedmiotem sprzedaży jest:

 Część nieruchomości pozostającej własnością Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, powiat wadowicki, składającej się z niezabudowanej działki nr 5635/34 o pow. 0,0915 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00080847/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,  V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr 5635/34 sklasyfikowana jako: dr – drogi.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.       

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z działki ewid. nr 5635/34 o pow. 0,0915 ha, położona jest w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, w gminie Wieprz, powiecie wadowickim, woj. małopolskim. Działka położona jest przy ul. Wadowickiej, ma wydłużony kształt, utrudniający inne jej wykorzystanie niż pod infrastrukturę drogową. Teren płaski, niezabudowany, o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz 6845 z dnia 06.11.2020),  zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz 5135 z dnia 25.07.2022) nieruchomość objęta jest ustaleniami: 

-   tereny rolne (symbol 6R.23)

-   tereny zabudowy zagrodowej (symbol 6RM.17)

Ponadto w granicach wskazanej działki znajdują się:

- tereny ochrony pośredniej stref ochronnych ujęcia wody,

- strefa techniczna wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV.

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 5635/34 o pow. 0,0915 ha wynosi:  39.000,00 złotych brutto,

Słownie: trzydzieści dziewięć  tysięcy złotych brutto

 Sprzedaż części działki 5635/34 – pow. 668 m2, której cena sprzedaży wynosi 27.000,00  złotych jest zwolniona  z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./.

Natomiast sprzedaż części działki 5635/34 – pow. 247 m2 , której cena sprzedaży wynosi 12.000,00 złotych brutto zawiera podatek VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%.

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 29 maja 2024 r. do dnia 19 czerwca 2024 r. w BIP – Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,  ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. 33 87-55-118 wew. 16.