Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
XXIV Sesja Rady Gminy Wieprz – 26 czerwca 2013 roku
27.06.2013

XXIV Sesja Rady Gminy Wieprz – 26 czerwca 2013 roku

W dniu 26 czerwca 2013 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni zgłosili konieczność naprawy poboczy na drogach gminnych, łatania dziur na drogach gminnych.

W dniu 26 czerwca 2013 roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy. W części dotyczącej interpelacji radni zgłosili konieczność naprawy poboczy na drogach gminnych, łatania dziur na drogach gminnych.

Następnie ponowiony został apel o naprawę barierki na potoku Wieprzówka koło Stacji Uzdatniania Wody w Gierałtowicach. Kolejno poruszono problem poboczy przy drogach powiatowych w tym ich wykaszania oraz ich złego stanu odwodnienia, jak również zły stan samych nawierzchni dróg.

Głównym punktem obrad był temat sprawozdania z działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2012/2013. Obecnym radnym zbiorcze sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa. W Gminie Wieprz do szkół uczęszcza 1271 uczniów, natomiast do przedszkoli 396 dzieci. Podkreśliła, że pomimo obowiązków szkolnych, dzieci i młodzież korzystały z zajęć pozalekcyjnych finansowanych z funduszów Unii Europejskiej m.in. programy: „Jeżdżę z głową” (dla uczniów klas III podstawowych) oraz „Już pływam”.

Na obradach XXIV Sesji podjęte zostały następujące uchwały: w sprawie zmian do budżetu gminy, zmiany uchwały XXII/214/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020. W punkcie 9 Rada Gminy 15 głosami „za” zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz. Od 1 sierpnia 2013r. mieszkańcy będący odbiorcami wody od WPWiK będą płacić stawkę 3,80 zł netto za m3 wody. Kolejno podjęto uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych gminy Wieprz w formie ryczałtu miesięcznego a następnie uchwałę zmieniającą uchwałę nr XIX/176/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W punkcie 12 rada Gminy Wieprz uchyliła dotychczasową uchwałę w sprawie ramowych godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Wieprz. Od chwili obecnej nie będzie ściśle określonych godzin otwarcia tychże placówek.
W dalszej części sesji przyjęto projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wieprz”. Jest on sporządzony na okres 15 lat i podlega aktualizacji co najmniej raz na trzy lata W punktach 15 i 16 zmieniono uchwałę nr XLVII/302/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz (dotyczy działki w Przybradzu, składającej się z zabudowanej działki   nr 164/7 o pow. 0,2430 ha, oraz niezabudowanych działek porośniętych roślinnością leśną o nr ewid.: 133/2 o pow. 1,5518 ha, 1060 o pow. 0,1005 ha, 136 o pow. 0,0561 ha objętych księgą wieczystą nr KW 56987, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych) W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie podjęto uchwałę w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przedostatnimi uchwałami podjętymi na sesji były uchwały w sprawie zmian statutów Gminy Wieprz oraz Urzędu Gminy Wieprz, celem ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.
Na zakończenie obrad podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wieprz do nabywania nieruchomości  zajętych lub planowanych do zajęcia pod drogi wewnętrzne, ulice i ciągi pieszo jezdne. Na mocy tej uchwały wyraża się zgodę i upoważnia  Wójta Gminy Wieprz do nabywania nieruchomości, w całości lub części, zajętych lub planowanych do zajęcia pod publiczne drogi wewnętrzne, ulice i ciągi pieszo jezdne na terenie Gminy Wieprz. Nabywanie nieruchomości następować będzie w związku z urządzeniem terenów infrastruktury technicznej celu publicznego – pasów drogowych dróg wewnętrznych, ulic i ciągów pieszo jezdnych, z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg wewnętrznych, ulic i ciągów pieszo jezdnych, obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą, ulicą i ciągiem pieszo jezdnym, oraz drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem przepisów właściwych w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz drogowe obiekty inżynierskie.