Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Ogłoszenie o Publicznych Przetargach Ustnych Nieograniczonych
30.08.2013

Ogłoszenie o Publicznych Przetargach Ustnych Nieograniczonych

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zmian.)  Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 października 2013 r. (tj. środa) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wieprz w Wieprzu nr 217, II p., pokój nr 21 odbędą się następujące przetargi:  

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zmian.)  Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 października 2013 r. (tj. środa) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wieprz w Wieprzu nr 217, II p., pokój nr 21 odbędą się następujące przetargi:  

o godzinie 1000 I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: część nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr ewid. 6620/1       
o pow. 0,0652 ha objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr: 6620/1 sklasyfikowane są jako: B-RIIIb.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka o nr ewid. 6620/1 o pow. 0,0652 ha stanowi drogę gruntową nieutwardzoną położoną           
w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki. Działka nieogrodzona, niezabudowana. Wjazd na przedmiotową działkę z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka stanowi dojazd do działek: 6620/2, 6620/3 i 6620/4.

Cena wywoławcza  netto:   18.000,00 złotych.  

Wadium: 1.800,00 złotych

Minimalne postąpienie: 180,00 złotych

Do ceny w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.


O godzinie 1030 I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: część nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr ewid. 6620/2       
o pow. 0,1482 ha objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr: 6620/2 sklasyfikowane są jako: B-RIIIb.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka o nr ewid.: 6620/2 o pow. 0,1482 ha stanowi zabudowaną, nieogrodzoną działkę położoną      
w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Działka sąsiaduje         
z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. Na działce znajduje się budynek produkcyjno-usługowy dla rolnictwa pokryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową, o pow. użytkowej 95,61m2 oraz budynek mieszkalny murowany, podpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową o pow. użytkowej    34,52 m2. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

Cena wywoławcza  netto:   162.000,00 złotych.  

Wadium: 16.200,00 złotych

Minimalne postąpienie: 1.620,00 złotych

Sprzedaż nieruchomościjest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm./.


O godzinie 1100 I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: część nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr ewid. 6620/3       
o pow. 0,1774 ha objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  
w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr: 6620/3 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, PsV i LsV.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka o nr ewid.: 6620/3 o pow. 0,1774 ha stanowi działkę niezabudowaną nieogrodzoną, położoną 
w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki. Działka sąsiaduje         
z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową lub pod tereny rolne. Badany teren charakteryzuje lekki spadek. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

Cena wywoławcza netto:  55.000,00 złotych. 

Wadium: 5.500,00 złotych

Minimalne postąpienie: 550,00 złotych

Do ceny w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i uchwałą
z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 )wyżej wymienione działki znajdują się  w terenach oznaczonych symbolem: MU2 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

O godzinie 1130 I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: część nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr ewid. 6620/4       
o pow. 0,3833 ha objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  
w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr: 6620/4 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, PsV i LsV.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka o nr ewid.: 6620/4 o pow. 0,3833 ha stanowi niezabudowaną, nieogrodzoną działkę położoną
w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Działka sąsiaduje         
z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową lub pod tereny rolne. Działka o nieregularnym kształcie  porośniętą roślinnością leśną i drzewostanem mieszanym. Badany teren jest pofałdowany, z dużymi spadkami.      

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i uchwałą
z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 )wyżej wymienione działki znajdują się  w terenach oznaczonych symbolem:  R-1tereny gruntów rolnych bez nowej zabudowy.

Cena wywoławcza netto:  19.000,00 złotych.  

Wadium: 1.900,00 złotych

Minimalne postąpienie: 190,00 złotych

Do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r. nr 5 poz. 535 z późn. zm.).


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
upłynął
w dniu 27.06.2013 r.

Gmina Wieprz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5-ciu lat od daty zakupu nieruchomości przez Nabywcę (art. 593 Kodeksu Cywilnego), przy czym skorzystanie przez Gminę z tego prawa nastąpić może w przypadku jej niezabudowania.

Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które do dnia  02 października 2013 r. tj. środadokonają wpłaty wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394.

w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 02 października 2013 r. tj. środawadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargów jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości
o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie składników majątkowych i nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz nr 217, pok.3,   tel. 87-55-118 w. 33.

 

Termin  Wywieszenia :  29.08.2013r.  do dnia 28.09.2013r.