Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Obsługa Inwestora - o gminie

Gmina Wieprz położona jest w południowo – zachodniej części województwa małopolskiego w powiecie wadowickim. Jest jedną z 182 gmin tworzących województwo małopolskie.

tabela powierzchnia gminy

Gmina Wieprz składa się z 6 sołectw. Łączna powierzchnia gminy wynosi 7.445 ha. Największe pod względem powierzchni sołectwa wchodzące w skład gminy to Wieprz i Frydrychowice. Najmniejsze Gierałtowiczki oraz Przybradz.

Na tle powiatu wadowickiego Gmina Wieprz jest największą gminą wiejską. Powierzchnią ustępuje jedynie gminom Wadowice, Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska.

Gmina Wieprz jest gminą typowo rolniczą. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wg ostatniego spisu rolnego wynosiła 6,91 ha. Jest to wielkość większa aniżeli średnia dla powiatu (4,33 ha)  i województwa (5,04 ha). W porównaniu z danymi pochodzącymi ze Spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r. średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego w gminie Wieprz wzrosła dwukrotnie. 

Rozwojowi rolnictwa na terenie gminy Wieprz sprzyjają naturalne warunki obszaru gminy, tj. dość wysokie klasy bonitacyjne gruntów rolnych i korzystne warunki klimatyczne. Kierunki produkcji roślinnej są różnorodne, z przewagą uprawy zbóż, przy nieznacznym udziale sadownictwa. Dominuje hodowla trzody chlewnej, bydła oraz drobiu.

 

Działalność gospodarcza

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Wieprz najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Pozostałe rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej na terenie naszej Gminy to: transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalizowanymi, przetwórstwo oraz produkcja. Przetwórstwo i produkcja są wykonywane w większym zakresie, przez kilka dużych przedsiębiorstw. W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostowa rodzajów działalności związanych z budownictwem. Są to działalności ukierunkowane na remont już istniejących domów, mieszkań. Prawie w 100% są to jednoosobowe firmy, które rozpoczęły swoją działalność ze wsparciem finansowym Powiatowego Urzędu Pracy, na bardzo preferencyjnych warunkach. Największa koncentracja przemysłu i rzemiosła produkcyjnego ukształtowała się w głównym ośrodku gminy tj. w miejscowości Wieprz, natomiast na terenie całej gminy działa szereg drobnych przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych. Wśród firm prowadzących działalność usługową szczególnie liczne są zakłady związane z naprawą pojazdów, budownictwem, usługami podstawowymi dla ludności, jak również usługami nowoczesnymi. Standardy zaspokojenia potrzeb ludności pod tym względem są bardzo korzystne.

Wysoki jest także udział jednostek zajmujących się handlem. Placówki handlowe są w większości niewielkie i funkcjonują wspólnie w budynkach mieszkaniowych. W obszarach wiejskich są to głównie sklepy spożywczo ‐ przemysłowe, natomiast w miejscowości Wieprz widoczna jest większa specjalizacja spośród jednostek handlowych, jak również funkcjonuje tu większa liczba obiektów. Mniej liczne są placówki gastronomiczne. Na terenie gminy dobrze rozwinięty jest sektor przetwórstwa mięsnego. Ugruntowaną pozycję wśród przedsiębiorców ma Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu oraz producenci kotłów węglowych.

 

Ludność

W największym sołectwie Wieprz zamieszkuje 42% procent wszystkich mieszkańców. Na drugim miejscu plasuje się sołectwo Frydrychowice z 2976 mieszkańcami. Najmniejsza liczba mieszkańców zamieszkuje na terenie sołectwa Gierałtowiczki.

tabela ludność

Wzrost liczby mieszkańców obserwowany jest w ciągu ostatnich 10 lat na terenie każdego sołectwa. Ilościowo jest on największy w sołectwach Wieprz i Frydrychowice. Jednak w odniesieniu do liczby mieszkańców większą dynamiką wzrostu odznaczają się pozostałe miejscowości. 

tabela ludność 2

 

Bezrobocie

bezrobocie wykres