Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowy obowiązek nałożony na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Koniecznym będzie złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza - likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Termin rozpoczęcia składania deklaracji

Od 1 lipca 2021 roku na właścicielach i zarządcach budynków będzie ciążyć obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. Dodatkowo jeśli po 1 lipca 2021r. w budynku zostanie wymienione źródło ciepła, właściciel lub zarządca będzie miał 14 dni na złożenie nowej deklaracji.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

W jaki sposób można będzie złożyć deklaracje do CEEB?

  1. W formie elektronicznej, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (https://zone.gunb.gov.pl/ )
  2. W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wieprz.

Jakie będą sankcje dla osób, które nie złożą deklaracji?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzgledniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane
w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji.

Ulotka informacyjna

Deklaracja A budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja B budynki i lokale niemieszkalne