Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Zawiadomienie XLII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 8.30 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Wieprz.(...)

Sesja Rady Gminy WieprzWydarzenia

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XLI Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/183/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2021r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieprz na lata 2021-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła
PDFPobierz projekty uchwał